โครงการสัมมนาด้านดุริยางคศิลป์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดุริยางคศิลป์)


 สุรีย์พร    11 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 126


 

 

วันที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมมนาด้านดุริยางคศิลป์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดุริยางคศิลป์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- สาระสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมในศาสตร์การวิจัย
-การทบทวนวรรณกรรม: กลวิธีพัฒนาและการขยายผล
- องค์ความรู้วิจัยดนตรีประเทศไทย: สภาพ สถานภาพ และศักยภาพ
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ การทำวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ทางดุริยางคศิลป์ ตลอดจนสามารถบูรณาการทางความคิดให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อนำไปจัดกระบวนการการเรียนการสอนดนตรีให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
September 7, 2023 – Assoc. Prof. Wararat Mahamontri, Associate Dean for Administration, opened the seminar for postgraduate students in Master's and Doctoral Programs in Music. The event was presented by Asst. Prof. Dr. Sakchai Hiranrak during September 7-8, 2023, at Room HU 4305, Faculty of Humanities, Naresuan University.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง