โครงการสัมมนาด้านดุริยางคศิลป์ระดับบัณฑิตศึกษา การอภิปรายเรื่อง “องค์ความรู้ดนตรีสู่ประวัติศาสตร์สังคมไทย”


 สุรีย์พร    11 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 196


 

 

วันที่ 6 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมมนาด้านดุริยางคศิลป์ระดับบัณฑิตศึกษา การอภิปรายเรื่อง “องค์ความรู้ดนตรีสู่ประวัติศาสตร์สังคมไทย” จัดโดยภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้านวิชาการและการวิจัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นอาจารย์ และนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและประวัติศาสตร์ศิลปะชาวไทย และมีผลงานวิชาการ หนังสือและงานวิจัยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องสุวรรณภิงคาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
September 6, 2023 -- Dr. Niparat Imsil, Associate Dean for Academic Affairs, opened the seminar titled, "From Musical Knowledge to Thai Social History" organized by the Department of Music, Faculty of Humanities, Naresuan University, as a curriculum activity to enhance the academic and research potentials of graduate students. This event was presented by Prof. Dr. Chet Tingsanchali, a lecturer from Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Asst. Prof. Dr. Natchaya Nachanawakun, a lecturer from College of Music, Mahidol University, and Asst. Prof. Dr. Waraporn Chedchoo, a lecturer from Faculty of Humanities, Naresuan University. The program was moderated by Assoc. Prof. Dr. Wasin Panyawuttikul, a lecture from Faculty of Social Sciences, Naresuan University and took place in Suwannapingkarn room, Faculty of Humanities, Naresuan University.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง