รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนนำเสนอผลงาน การประดิษฐ์คิดค้น ’คุณอวบและคุณนิ้ง: นวัตกรรมเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ’ ในนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปีงบประมาณ 2567


 สุรีย์พร    4 ก.ย. 2566     อ่านแล้ว 133


 

 

วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้นำผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ’คุณอวบและคุณนิ้ง: นวัตกรรมเครื่องดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ’ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี โดยมี ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนนำเสนอผลงาน ณ โถงชั้น 1 อาคาร วช.4สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดกว่า 140 ผลงาน และจะประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในช่วงประมาณต้นปี 2567

August 24-25,2023 - Faculty of Humanities, Naresuan University, participated in the annual exhibition of the invention competition for the fiscal year 2024, organized by the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. "Khun Awp and Khun Ning: Musical Innovation for Enhancing the Quality of Life for the Elderly," created by Asst. Prof. Dr. Vich Bunrod, a faculty member in the Department of Music was selected to participate in the competition among more than 140 entries. In this occasion, Dr. Nattaporn Kaimook, the Associate Dean for Research and Academic Services, was a representative to present the project at the exhibition hall, National Research Office, Bangkok.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง