นิสิตสาขาวิชาภาษาพม่าเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


 สุรีย์พร    18 ส.ค. 2566     อ่านแล้ว 255


 

 

อาจารยสุนันทา เทศสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่า นำนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามตัวแทนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งนิสิตได้ร่วมทำการแสดงรำ “สวัสดีประเทศเมียนมา (Mingalaba) ในพิธีเปิด และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะระบบรางและการขนส่ง และคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

Miss Sunnantha Tedsook, a lecturer of Myanmar studies and the undergraduate students in the major of Myanmer studies, the Faculty of Humanities, Naresuan University attended to the 8th Art and Culture Exchange of The Mekong Region to exchange cultural experiences with other students and participants at Rajamangala University of Technology Isan Nakhon Rachasima Campus on 6 – 8 August 2023.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง