ผู้บริหารพบภาควิชาศิลปะการแสดง


 สุรีย์พร    7 ส.ค. 2566     อ่านแล้ว 206


 

 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมุษยศาสตร์ ประชุมร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” เพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ทิศทางในการดำเนินงานในช่วง 4 ปี เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ความต้องการและความคาดหวังในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของภาควิชาฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการการบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้รับทราบและเข้าใจทิศทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
 
7 August 2023 -- The Dean of the Faculty of Humanities, Asst. Prof. Onusa Suwanpratest, and the administrative committees attended the "Meet your administrative team" meeting with lecturers and support staff from the Department of Thai Performing Arts. On this occasion, the HU administrative team aims to introduce team members, the administrative direction, vision, mission, and core values as "Better Together," as well as ask for department suggestions.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง