ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    27 ก.ค. 2566     อ่านแล้ว 181


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 2303 โดยได้มีการแนะนำผู้บริหารชุดใหม่พร้อมชี้แจงวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ของชุมชนสำหรับทุกคน รวมถึงนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆอาทิ สร้างความมั่นคงทางการเงินพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและดิจิตัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรสายวิชาการ นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ปรับปรุงระบบการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ยังยืนต่อไป ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนถือเป็นกำลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือคณะผู้บริหารขับเคลื่อนพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรน่าอยู่ ตามค่านิยม Better Together : ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
 
July 27, 2023 -- Asst. Prof. Onusa Suwanpratest, the Dean of Faculty of Humanities and the administrative committees attended the meeting with HU support staffs to introduce the team members, the administrative direction, vision, mission and core values as “Better Together” at the HU 2303 conference room.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง