คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกคณะมนุษยศาสตร์ให้แก่นิสิตฝึกสอนจากประเทศเวียดนามภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Foreign Languages and International Studies, Hue University (HUFLIS)


 สุรีย์พร    27 ก.ค. 2566     อ่านแล้ว 150


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกคณะมนุษยศาสตร์ให้แก่นิสิตฝึกสอนจากประเทศเวียดนาม จำนวน 4 คน ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในห้องเรียนและเป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสำหรับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษและนิสิตวิชาโทภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่จัดโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นระยะเวลาระยะเวลา 1 เดือน (6 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2566) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ University of Foreign Languages and International Studies, Hue University (HUFLIS) พร้อมกันนี้ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม HU 2208 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
July 27, 2023 -- Asst. Prof. Onusa Suwanpratest, the Dean of Faculty of Humanities, presented momentos to the Vietnamese student teachers. Under the direction of the Faculty of Humanities, they have been in charge of observing classroom instruction and teaching for 1 month. The English Department of the Faculty of Humanities at Naresuan University and the University of Foreign Langauges and International Studies, Hue University (HUFLIS) have collaborated on this project.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง