คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566


 สุรีย์พร    25 ก.ค. 2566     อ่านแล้ว 192


 

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีรายชื่อคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เชิดชู ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 1

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธชนก กิติกานันท์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สูงสุด ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 1

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุษา สุวรรณประเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสังคมที่มีผลต่อสังคม ชุมชน และพื้นที่อย่างโดดเด่น : รางวัล พญ.ปิยะชนก อึ้งภากรณ์
ผลงาน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้ “ศิลปินสุโขทัย” สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสังคมที่มีผลต่อสังคม ชุมชน และพื้นที่อย่างโดดเด่น : รางวัล พญ.ปิยะชนก อึ้งภากรณ์
ผลงาน เพลงปี่มังคละ : การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ทางดนตรีเพื่อการอนุรักษ์และการต่อยอดองค์ความรู้ทางดนตรีอย่างยั่งยืน

5. อาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก (Oral Presentation)
บทความ “อรรถกถาชาดกกับการสร้างสรรค์วรรณกรรมเพื่อจัดระเบียบทางสังคม : กรณีศึกษาการปรับแปลงแนวคิดในอรรถกถาวิธูรชาดกสู่โคลงราชสวัสดิ์
และอรรถกถามหาสุบินชาดกสู่กลอนพุทธทำนายความฝันพระเจ้าปเสนทิโกศล”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน มา ณ ที่นี้

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง