โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน


 สุรีย์พร    8 ก.ค. 2566     อ่านแล้ว 155


 

 

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “สัทอักษรและการออกเสียง” และ”การอ่านวรรณกรรมเชิงคิดวิเคราะห์” ณ ห้อง HU 2303 และ HU 2306 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 4 ท่าน คือ
1. ดร.วศินรัฐ นวลศิริ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ จันทร์โสภา
3.อาจารย์ดวงพร ทองน้อย
4. Mr.Kyle Kohler
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีมาตรฐานที่เทียบเท่าในระดับสากล นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ได้ดี โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่แตกต่างจากในชั้นเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง