พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    29 มิ.ย. 2566     อ่านแล้ว 111


 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครู และให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ รวมถึงเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามสืบไป

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง