KM อาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน การติดตามผลการศึกษา และการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับบริการ สวัสดิการ และวินัยสำหรับนิสิต


 สุรีย์พร    30 พ.ค. 2566     อ่านแล้ว 140


 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม ครั้งที่ 1 KM อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน การติดตามผลการศึกษา และการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับบริการ สวัสดิการ และวินัยสำหรับนิสิต เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็น “การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับบริการ สวัสดิการ และวินัยสำหรับนิสิต” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings และห้องประชุม HU 2302 อาคารคณะมนุษยศาสตร์

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง