โครงการกีฬา “ดอกแก้วเกมส์ ”


 สุรีย์พร    9 ก.พ. 2566     อ่านแล้ว 238


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดโครงการกีฬา “ดอกแก้วเกมส์ ” ณ  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาของนิสิตสาขาวิชาต่างๆในคณะมนุษยศาสตร์ ไปเมื่อระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างออกกำลังกายสร้างความแข็งแรง ตลอดจนส่งเสริมความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง