คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ร่วมกับ 7 สถาบันการศึกษา 10 คณะวิชา


 สุรีย์พร    7 ก.พ. 2566     อ่านแล้ว 257


 

 

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู หัวหน้าภาควิชาดนตรี พร้อมด้วย ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ อาจารย์วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คุณรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ เจ้าหน้าที่สังกัดภาควิชาดนตรีและภาควิชาศิลปะการแสดง และ คุณวิไลพร ชอบคุณ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ณห้องประชุมโพธิพุทธ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา (เจ็ดยอด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 7 สถาบันการศึกษา 10 คณะวิชา ได้แก่
1.คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.คณะสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การร่วมมือตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ สถาบันการศึกษา คณะวิชาทุกแห่งตกลงให้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี
ในการร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพองค์กรโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง