ปฐมนิเทศปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่


 สุรีย์พร    6 ก.พ. 2566     อ่านแล้ว 287


 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2 ท่าน คือ ดร.ปฐวี พรหมเสน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคติชนวิทยา และ อาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์ใหม่ว่า “นอกจากหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานด้านการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยก็ยังให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยควบคู่ไปด้วยเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาและบูรณาการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังต้องมีความตระหนักในการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่นิสิตอีกด้วย”

จากนั้น คณะผู้บริหารได้บรรยายสรุปข้อมูลในการปฏิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สายวิชาการ ให้กับอาจารย์ใหม่ได้รับทราบ ลำดับแรก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ได้บรรยายสรุป “มาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร: การจัดทำ มคอ. การวัดผลประเมินผล การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ” จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายสรุป “กรอบมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ” ปิดท้ายด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานอาจรย์ด้านวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง