คณะผู้บริหารเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ กับองค์กรและสถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 สุรีย์พร    5 ก.พ. 2566     อ่านแล้ว 178


 

 

วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับคณะและภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานเลขนุการคณะ และหัวหน้างาน เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมลาว ภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร ตำราทางวิชาการ และการร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ โดยได้เข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์ในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos : NUOL) สมาคมนักประพันธ์ลาว (Lao Writer’s Association) หอสมุดแห่งชาติลาว (National Library of Laos) และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (Souphanouvong University) โดยการเจรจาความร่วมมือดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง