อาจารย์ผู้สอนทางไกลภาษาเกาลี ภายใต้ความร่วมมือ ทางวิชาการกับ Ewha Woman University เข้าพบบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมเป็นวิทยากรพิเศษ


 สุรีย์พร    28 พ.ย. 2565     อ่านแล้ว 213


 

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี" ให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีและนิสิตที่ลงเรียนวิชาโทภาษาเกาหลี ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก Professor Hyoung yong Choi และ Miss Kim Eun Jeong เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่ง Professor Hyoung yong Choi เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี (รายวิชา 221361 ภาคเรียนที่1/2565)ในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Ewha Woman University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
จากนั้น หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้นำ Professor Hyoung yong Choi และ Miss Kim Eun Jeong เข้าเยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาประเทศในครั้งนี้ ณ ห้อง HU 2208 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง