การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


 สุรีย์พร    18 พ.ย. 2565     อ่านแล้ว 240


 

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะผู้บริหารได้สรุปภาพรวมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบและร่วมหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านต่างๆภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ดีเด่น ในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้
รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ดีเด่น ในระดับชาติ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด
2. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา จันทร์นวล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
6. ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ดีเด่น ในระดับนานาชาติ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
4. ดร.อิศรา คงมี
5. อาจารย์ดวงพร ทองน้อย
6. อาจารย์รุจิรัตน์ ชัยแสง
นอกจากนั้น ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ท่าน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ เติมใจ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง