โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


 สุรีย์พร    14 พ.ย. 2565     อ่านแล้ว 213


 

 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานวิจัยโดยคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยในช่วงเช้า ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ช่วงชั้นของคำเรียกอาหารในภาษาไทย (Layers of food vocabulary in Thai)” วิทยากรโดย รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom) เพื่อพัฒนาทักษะการทำวิจัยให้กับนิสิต และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (บัณฑิตวิทยาลัย) ได้มาแนะนำบริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง