คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอผลงานการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1


 สุรีย์พร    7 พ.ย. 2565     อ่านแล้ว 196


 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอผลงานการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (26 กรกฏาคม 2562 – 25 กรกฏาคม 2565) ต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิ รประธานสภาอาจารย์ เป็นคณะกรรมการติดตามการประเมินผล เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง