การประชุมเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 1/2566


 สุรีย์พร    25 ต.ค. 2565     อ่านแล้ว 423


 

 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคุณรจเรข แก้วพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมิน รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของคณะ ทั้งนี้ ได้มีการซักซ้อมเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง