คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์


 สุรีย์พร    21 ต.ค. 2565     อ่านแล้ว 273


 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ ร่วมให้การต้อนรับคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการประจำคณะและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ในประเด็น "ความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต" เพื่อนำไปพัฒนา สนับสนุนนโยบายของการบริหารงานคณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง