โครงการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 สุรีย์พร    14 ก.ย. 2565     อ่านแล้ว 271


 

 

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “หลักปฏิบัติการครองตน ครองคน ครองงาน ตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ในมุมมองผู้เกษียณอายุราชการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์ นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน และนายสมศักดิ์ ทองนอก เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวคิดมุมมองและเทคนิคเกี่ยวกับการทำงานตลอดช่วงที่ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ในองค์กรคณะมนุษยศาสตร์สู่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีผู้ที่ต่ออายุราชการทั้ง 3 ท่าน พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ในโอกาสลาออกจากราชการเพื่อกลับไปดูแลครอบครัว ซึ่งคณบดีและคณะผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณที่อาจารย์ได้ทุ่มเททำงานปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนิสิตเป็นอย่างดี ภายในงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีดนตรีสากล การขับร้องประสานเสียงโดยวง NU CHOIR และการแสดงนาฎศิลป์ ชุด “เฉลิมมิ่งเสลา ฉลองขวัญสราญ” และ “FOCUS ON SUCCESS” ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง