คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา


 สุรีย์พร    2 ก.ย. 2565     อ่านแล้ว 242


 

 

วันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับคณะและภาควิชา ได้เดินทางไปราชการ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเจราจาหาแนวทางจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ขยายสาขาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา พัฒนาและบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา อันจะก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ระหว่างสถาบัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh, RUPP) และมหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลปะ (Royal University of Fine Arts: RUFA) นอกจากนั้นยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศกัมพูชา (Khmer Writers Association) พบปะเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายกสมาคม และผู้บริหารของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศกัมพูชา ซึ่งจะได้นำมาสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง