ปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการที่มาปฏิบัติงานใหม่ และกลับจากลาศึกษาต่อ


 สุรีย์พร    8 ก.ค. 2565     อ่านแล้ว 252


 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรสายวิชาการที่มาปฏิบัติงานใหม่ และกลับจากลาศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตร การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการสอน  การวัดผลประเมินผลการศึกษา รวมถึงจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรสายวิชาการ ให้กับอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ บรรยายสรุป “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร”และ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการบรรยายสรุป “มาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร: การจัดทำ มคอ. การวัดผลประเมินผล การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ” เปน็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง