โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ( องค์การมหาชน ) ภาคเหนือตอนล่าง


 สุรีย์พร    9 ก.ค. 2565     อ่านแล้ว 393


 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ( องค์การมหาชน ) ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม slope Hu 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ที่จะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการระบบหนังสือทั้งระบบ ตั้งแต่นักเขียน หนังสือทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล กระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงหนังสือได้ การแปลวรรณกรรมทั้งจากต่างประเทศและแปลวรรณกรรมไทยสู่สากล การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชาติทั้งด้านภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ การสร้างสุนทรียะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านรูปแบบต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชนให้มีบทบาทในการรณรงค์สร้างความภาคภูมิใจด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
การสัมมนามีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน รูปแบบการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษข้อมูลพื้นฐานระดับประเทศภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ประธานคณะทำงานฯ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิด เพื่อรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มภูมิภาษาและวรรณศิลป์ วิทยากรโดย นายเจน สงสมพันธ์ นายภาณุพงษ์ คงจันทร์
และนายธนบัตร ใจอินทร์
2. กลุ่มภูมิบ้านภูมิเมือง โดย นายพินิจ นิลรัตน์ ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ และดร.สุวรรณี ทองรอด
3. กลุ่มภูมิปัญญาแผ่นดิน โดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ผศ.ดร. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์
และ ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ
จากนั้น ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้ขึ้นนำเสนอสรุปผลการระดมความคิดกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็น โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง