คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทน บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี


 สุรีย์พร    17 ก.พ. 2565     อ่านแล้ว 404


 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในพิธีรับส่งงานในหน้าที่อธิการบดีให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
โดยมีข้อความกล่าวแสดงมุทิตาจิต ความว่า “ ตลอดเวลาที่ท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งและปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย ท่านก็ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดอย่างแข็งขัน เต็มกำลัง จนปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมมหาลัยนเรศวรและสาธารณะชนเป็นอย่างดี ด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อสถาบันแห่งนี้มายาวนาน และในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างตัวมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้ท่านรับรู้ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี เมื่อท่านได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ก็สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าในทุกวิถีทาง ผ่านแนวคิดและนโยบายที่สำคัญหลายด้าน และท่านยังเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยพรหมวิหารสี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้บริหาร เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งท่านจะได้ปลดวางภารกิจอันหนักอึ้งมายาวนาน คุณูปการทุกอย่างที่ท่านได้สร้างและวางรากฐานเพื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะเป็นที่สืบสานจดจำและจารึกในความทรงจำของพวกเราตลอดไป “

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง