ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชาดนตรี


 สุรีย์พร    20 ม.ค. 2565     อ่านแล้ว 350


 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมุษยศาสตร์ เข้าร่วมพบปะพร้อมประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชา” ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft teams กิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการแจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆจากภาควิชา เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง