ซีไรต์เสวนา : ความจงใจทางวรรณศิลป์ : สร้างสรรค์ หรือมายาคติ


 สุรีย์พร    15 ม.ค. 2565     อ่านแล้ว 519


 

 

วันที่ 15 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ซีไรต์เสวนา : ความจงใจทางวรรณศิลป์ : สร้างสรรค์ หรือมายาคติ โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมภาษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
นักเขียนรางวัลซีไรต์ นามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2559
ภายในงานวิทยากรทุกท่านได้ร่วมเสวนาอภิปราย และแสดงทัศนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมร่วมสมัย และการคัดเลือกงานเขียนประเภทเรื่องสั้น นวนิยายและกวีนิพนธ์สร้างสรรค์ดีเด่นงานจากงานประกาศรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A Write) ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่เพิ่งจัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจจากทั่วประเทศ ที่รับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : https://www.facebook.com/HumanitiesNU จำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม และ อาจารย์เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง