การประชุม ระดมสมอง ทบทวนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และสื่อสารถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะ


 สุรีย์พร    20 พ.ย. 2564     อ่านแล้ว 308


 

 

“คนเคลื่อน คณะเคลื่อน”
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้างานของคณะมนุษยศาสตร์ ได้ประชุมระดมสมองทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ และสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะ ตลอดจนวิเคราะห์ตนเองในสถานการณ์ปัจจุบัน “เราเป็นใคร” และ “ปัจจุบันเราอยู่จุดใดขององค์กร” นอกจากนั้น ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการทำงานหลัก และกระบวนการสนับสนุน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้นำทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน”

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง