โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับโครงการพุทธธรรมพหุนิยม


 สุรีย์พร    19 ต.ค. 2564     อ่านแล้ว 481


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับโครงการพุทธธรรมพหุนิยม กลุ่มงานวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ที่มี ศ.กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์
 
การจัดประชุมเผยแพร่ผลงาน “บทสังเคราะห์โครงการพุทธธรรมพหุนิยม” เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานประชุม
 
กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอบทสังเคราะห์ โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ร่วมอภิปรายโดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University คุณวิจักขณ์ พานิช สถาบันวัชรสิทธา ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.ให้เกียรติกล่าวปิดงานประชุม
 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณเจ้าภาพร่วมจัดงานและผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 
รับชมงานประชุมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/HumanitiesNU
ติดตามผลงานหนังสือของโครงการพุทธธรรมพหุนิยมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiHumanitiesForum/

Cr. งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง