กิจกรรม km การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565


 สุรีย์พร    1 ต.ค. 2564     อ่านแล้ว 325


 

 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม KM การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างคณะและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ณ ห้อง 2302 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams  

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง