โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีย์พร    23 ก.ย. 2564     อ่านแล้ว 356


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams  เพื่อแนะนำข้อมูลในด้านการศึกษา อาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนิสิตเกี่ยวกับการเตรียมตัวหางาน และการเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าภาควิชาต่างๆ มาให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-“กำลังใจกับการประกอบอาชีพในสังคมยุคใหม่” โดย อาจารย์รัชดาพร สุคโต หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง 

-“การปรับตัวหลัง covid 19” โดย ดร.สุวรรณี ทองรอด หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

-“ทักษะการสื่อสาร และกาลเทศะ” โดย ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

-“การก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน”โดย ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 

-“สื่อบันเทิงกับการสร้างแรงบันดาลใจ” โดย อาจารย์ศิวัส สุรกิจบวร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

-“การแก้ปัญหาที่เริ่มจากตัวเรา” โดย อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู หัวหน้าภาควิชาดนตรี 

    นอกจากนั้น ยังมีหัวข้อการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่น่าสนใจ “มุมมอง ความคิด ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ศึกษาต่อ และการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา” จาก น.ส.ยศศยามล กรมติ (ศิษย์เก่า ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส)  นายศราวุธ สุดงูเหลือม (ศิษย์เก่า ศศ.บ. ภาษาไทย) และ นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ (ศิษย์เก่า ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล)

ปิดท้ายด้วย การอภิปรายจากวิทยากรภายนอก ในห้ข้อ “มุมมอง ความคิด คาดหวังของสถานประกอบการต่อบัณฑิตใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19” โดย คุณโตมร ศุขปรีชา (นักเขียน นักคิด นักแปล คอลัมนิสต์ พิธีกรรายการ “วัฒนธรรมชุบแป้งทอด” )  

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง