กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรจากหน่วยบริการจัดการเรียนการสอนประจำภาควิชา


 สุรีย์พร    10 ก.ย. 2564     อ่านแล้ว 639


 

 

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 งานบริการการศึกษา คณะมนุษยสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรจากหน่วยบริการจัดการเรียนการสอนประจำภาควิชามาร่วมแลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการทำงาน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์ นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิด นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ และ นางสาวจิรัชยา เปริญกุล   เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และยกระดับคุณภาพการให้บริการงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะต่อไป

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง