โครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย


 สุรีย์พร    6 พ.ย. 2563     อ่านแล้ว 750


 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง จำนวน 9 ชุดการแสดง ดังนี้
การแสดงชุดที่ 1 “หญิงสยาม” โดย นายสิปปวิชญ์ อ่ำจุ้ย
การแสดงชุดที่ 2 “Heal” โดย นางสาวปานหทัย กล้วยหอมทอง และนางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ทิพย์
การแสดงชุดที่ 3 “เสน่ห์นางโกร๊ก” โดย นางสาวสิริยากร บุญโสภา และนางสาวดวงฤทัย วิยาภรณ์
การแสดงชุดที่ 4 “Free [ Form ]” โดย นายเจษฎา พูลเกิด
การแสดงชุดที่ 5 “ความคิด” โดย นางสาวคู่ใจ เปรมศรี และนางสาวดวงใจ เปรมศรี
การแสดงชุดที่ 6 “ไร้พันธนาการ” โดย นางสาวพณิดา หีตนาคราม และนางสาวศิริลักษณ์ สิงพละ
การแสดงชุดที่ 7 “ศิวิไล” โดย นางสาวกนกวรรณ ทักข์วชิรา
การแสดงชุดที่ 8 “ถวยฟ้าเอิ้นฝน” โดย นายนิรุจธา แสงรัตนธงชัย และนายวรวัฒน์ ชัยลา
การแสดงชุดที่ 9 “Re [define]” โดย นายวัชรพล อ่ำปั้น และนางสาวอาธิญาภรณ์ พิชัยชม
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี อาชายุทธการ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ บุญศิ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ และ
ดร.วราภรณ์ เชิดชู (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ) เป็นคณะกรรมการตัดสิน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง