การประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


 สุรีย์พร    23 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 907


 

 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 และรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะในรอบปีถัดไป ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา  เอี่ยมสอาด กรรมการ  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม  กรรมการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ รองศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  กรรมการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นคณะกรรมการประเมิน

คะแนนประเมินคณะ 4.14  ระดับคุณภาพดี

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง