ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 สุรีย์พร    17 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 479


 

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆที่นิสิตต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และทุนนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้นหรือระยะยาว ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภคต่างๆ ในการนี้ คณะผู้บริการได้มีการตอบคำถามจากนิสิตในประเด็นต่างๆเพื่อนำมาหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง