โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยและ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย


 สุรีย์พร    11 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 391


 

 

วันที่ 11 กันยายน 2563 ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร (ประธานกรรมการ) ดร.กอบสุข คงมนัส (กรรมการ) และ ดร.อรทัย สุทธิ (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีผลประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 3.97 ระดับคุณภาพดี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 3.84 ระดับคุณภาพดี

และในโอกาสนี้ รองศาสตรจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนภาควิชาภาษาไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร และ ดร.กอบสุข คงมนัส อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง