โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์


 สุรีย์พร    11 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 426


 

 

วันที่ 11 กันยายน 2563 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม (กรรมการ) และ ดร.จุฑามาศ บุญชู (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม HU 1021 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีผลประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.81 ระดับคุณภาพดี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.70 ระดับคุณภาพดี

 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง