การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ปีการศึกษา 2562


 สุรีย์พร    4 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 475


 

 

วันที่ 4 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบสุข คงมนัส (ประธานกรรมการ) ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา (กรรมการ) และ อาจารย์กนกกุล มาเวียง (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีผลประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย 3.73 ระดับคุณภาพดี

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง