การประเมิน คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ปีการศึกษา 2562


 สุรีย์พร    9 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 559


 

 

วันที่ 3 กันยายน 2563 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  ปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร (กรรมการ) และ ดร.จุฑามาศ บุญชู (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม HU 2302  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีผลประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย  4.03  ระดับคุณภาพดีมาก 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง