โครงการออกค่าย เก็บข้อมูล ธำรงภาษาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น


 สุรีย์พร    9 ก.ย. 2563     อ่านแล้ว 584


 

 

วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์ จัดโครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม “ไทพวน” และ “ไทครั่ง” ณ หมู่ 1 – 2 ต.หาดเสี้ยว และ หมู่ 6 บ้านเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีจุดประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการวิจัย และเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นิสิตทั้งสองหลักสูตร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง