โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา


 สุรีย์พร    13 ก.ย. 2562     อ่านแล้ว 1174


 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และโรงเรียนจ่านกร้อง จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในการจัดโครงการครั้งนี้ อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก ได้กล่าวแนะนำคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก และประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส  จากนั้น คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 1 และ 3 ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส จำนวน 3 กิจกรรม กล่าวคือ เกมทดสอบความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส เกมเกี่ยวกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (การจ่ายตลาด) และเกมร้องเต้นเพลงภาษาฝรั่งเศส 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง