มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


 Supawit    3 มี.ค. 2563     อ่านแล้ว 1359


 

 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) 

ที่มีแหล่งเริ่มต้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบว่าได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในกลุ่มบุคลากรและนิสิตของ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงขอกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนิสิต และบุคลากร ที่มีความจำเป็นต้องเดิน ทางเข้า-ออกประเทศไทย ดังต่อไปนี้

          1. นิสิตและบุคลากรของ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกราย ที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา หากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ จะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยด่วน

          2. นักศึกษาและบุคลากรชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้พำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 และ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

          3. โปรดพิจารณาเรื่องการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่ง หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

          4. กรณีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้ ให้นักศึกษาและบุคลากรแจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อคณบดีโดยตรงเพื่อพิจารณา และกรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งค์ https://forms.gle/QjdM4WbmtTQmvQEQ9 หรือสแกน QR code            

           

          5. ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
อยู่บนเครื่องบิน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ

          6. นักศึกษา และบุคลากร เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

              6.1 หากท่านมีอาการป่วย หรือ อาการแสดงที่เข้ากับโรค COVID-19 ได้แก่ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก  ให้เข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อและอาการป่วยหายเป็นปกติ

               6.2 หากไม่มีอาการป่วย ให้มาปฏิบัติงานตามปกติได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัด โดยใน 14 วันนับตั้งแต่วันเดินทางกลับ ต้องวัดไข้ หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้เข้ารับ การตรวจ ณ โรงพยาบาล

 

ทั้งนี้ ให้ติดตามประกาศของหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ : Announcement_Thai || Annoucement_English

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ : protection-27-02-2563.pdf


สามารถติดตามข้อมูล อัพเดทรายวันได้ที่กรมควบคุมโรค (คลิก ที่รูปด้านล่าง)

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง