ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์


 สุรีย์พร    9 เม.ย. 2567     อ่านแล้ว 26


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ในโครงการ "ประกวดผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ 2567" ดังต่อไปนี้

 รางวัลชนะเลิศ

ประเภทนวัตกรรม วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี Bell Brook”

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน   นางสาวปภาวดี โจทย์จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง

ประเภทนวัตกรรม วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ ชุด วิลันดา

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน   1) นางสาวรัฐธิญาภรณ์  ดารุณรัมย์  2) นางสาวพัชรี  มหาวงค์วรรณ์  3) นายธนากร   จันทร์พงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีประดิษฐ์                                                        

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง

ประเภทนวัตกรรม วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ ชุด ไม่มีสตรีที่แท้จริง

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน   1) นางสาวฐิรญา อุดมวงษ์  2) นางสาวอนุศรา เทพกัน  3) นายเอกราช   บุญมา

อาจารย์ที่ปรึกษา      ดร.ณัฐวัฒน์ สิทธิ

 

The Faculty of Humanities, Naresuan University, would like to congratulate the students who received the Bachelor's Degree Thesis Innovation Award in the "Undergraduate Innovation Competition, Naresuan University, 2024" Project as follows:

First Prize

Category: Bachelor's Degree Thesis Innovation, Humanities and Social Sciences Group

Title: "Innovation of Bell Brook Percussion Instruments"

Creator: Ms. Paphawadi Chotechan

Advisor: Asst. Prof. Dr. Vich Boonrod

First Runner-up

Category: Bachelor's Degree Thesis Innovation, Humanities and Social Sciences Group

Thesis in Dance: Wilandha Set

Creators: 1) Ms. Rattiyaporn Darunram 2) Ms. Patcharee Mahawongwan 3) Mr. Thanakorn Chanpong

Advisor: Assoc. Prof. Prapasri Sripradit

First Runner-up

Category: Bachelor's Degree Thesis Innovation, Humanities and Social Sciences Group

Thesis in Dance: There is No True Woman

Creators: 1) Ms. Thiraya Udomwong 2) Ms. Anusara Thepkan 3) Mr. Ekkarach Bunma

Advisor: Dr. Nattawat Sitthi

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง