จัดกิจกรรมแนะนำวิชาโท


 สุรีย์พร    1 มี.ค. 2567     อ่านแล้ว 74


 

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำวิชาโท โดยมี ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาโท อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาลาว  ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา และปรัชญาและศาสนา มาให้ความรู้และนำเสนอลักษณะเด่นและวิธีการสอนของแต่ละรายวิชาเพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมชี้แนะแนวทางการเลือกวิชาโทที่ถูกต้อง สามารถตอบโจทย์ความถนัดและความสนใจ สู่การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ณ ห้องปราบไตรจักร 62 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

On February 22, 2567, an educational service event organized an orientation activity for first-year graduate students. Dr. Niparat Imsil, Deputy Dean for Academic Affairs, and faculty members teaching various subjects such as English, French, Spanish, Japanese, Chinese, Korean, Burmese, Indonesian, Thai, Lao, Linguistics, Ethnology, and Philosophy and Religion provided knowledge and presented the distinctive features and teaching methods of each subject to foster understanding. They also provided guidance on choosing appropriate graduate courses that align with students' abilities and interests, aiming to produce graduates with specialized knowledge and expertise who can contribute to future development. This event took place in Room 62, Prapaitri Building, Faculty of Humanities, Naresuan University.

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง