โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาพม่าด้านการล่ามและการแปล


 สุรีย์พร    1 มี.ค. 2567     อ่านแล้ว 42


 

 

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  นำโดย อาจารย์สุนันทา เทศสุข จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาพม่าด้านการล่ามและการแปล  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่าด้านการล่ามและการแปลให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาพม่า  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณกฤษกร โชคทวีหิรัญสกุล (ศิษย์เก่าหลักสูตร ศศ.บ. พม่าศึกษา รุ่นที่ 11)  ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และคุณวัชรากร กองดี (ศิษย์เก่าหลักสูตร ศศ.บ. พม่าศึกษา รุ่นที่ 16 ) ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ชำนาญการล่าม (Interpreter) บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทักษะการแปลและล่ามเพื่อการฝึกอบรมพนักงานชาวเมียนมา” และหัวข้อ “ทักษะการแปลและล่ามเพื่อการสื่อสารองค์กร”แก่นิสิหลักสูตรพม่าศึกษา เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

The Burmese Language Program, Department of East Asian Languages, Faculty of Humanities, led by Assistant Professor Sunanta Tetsuk, organized a project to develop the potential of Burmese language students in interpretation and translation skills. In this project, Mr. Kriskorn Choktaweehiranakul (alumni of the Burmese language program, class 11) and Mr. Watcharagon Kongdee (alumni of the Burmese language program, class 16), who currently serve as Assistant Training Managers in the Foreign Language Training Department and Senior Interpreter at M CREST Group Public Company Limited, respectively gave lectures on "Translation and Interpretation Skills for Training Myanmar Employees" and "Translation and Interpretation Skills for Organizational Communication" to Burmese language students on Saturday, February 3, 2567, at Room HU 2303, Faculty of Humanities, Naresuan University.


 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง