โครงการ Chilling Day เวทีปล่อยของของคนรุ่นใหม่


 สุรีย์พร    1 มี.ค. 2567     อ่านแล้ว 87


 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ Chilling Day เวทีปล่อยของของคนรุ่นใหม่ จัดโดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์ให้นิสิตและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ ได้แสดงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ทั้งร้อง เล่น เต้น และขายสินค้า เสื้อผ้า อาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

On February 12, 2567, Assistant Professor Dr. Onusa Suwanpratest, Dean of the Faculty of Humanities, was honored to open the "Chilling Day" project, a platform for releasing the creativity of the new generation, organized by the Student and Alumni Relations Office and the Student Club of the Faculty of Humanities. This activity provided an opportunity and experience for students and personnel both within and outside the faculty to showcase their knowledge, abilities, and potential through singing, playing, dancing, and selling various items such as clothing, food, handicrafts, etc. at the Humanities Faculty Building 3 Courtyard.


 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง