วันที่ หน่วยงาน รายการ เอกสาร
14 มี.ค. 2567 งานธุรการ ใบงบหน้า ตรวจสอบวันลาไปราชการต่างประเทศ กรณีนำนิสิตออกนอกพื้นที่ (2567) - pdf
5 มี.ค. 2567 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร - สำหรับอาจารย์-pdf
5 มี.ค. 2567 งานธุรการ แบบใบลาพักผ่อน - สำหรับอาจารย์-doc
5 มี.ค. 2567 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร - สำหรับอาจารย์-doc
5 มี.ค. 2567 งานธุรการ แบบใบลาพักผ่อน - สำหรับอาจารย์-pdf
7 ก.พ. 2567 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ New update 2567 - pdf.
7 ก.พ. 2567 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ New update 2567 - doc.
10 ต.ค. 2566 งานธุรการ ขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร - pdf.
28 ส.ค. 2566 งานธุรการ แบบฟอร์มขอเบิกของที่ระลึก
13 มิ.ย. 2566 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องประชุม ในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ / แนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 มิ.ย. 2566 งานธุรการ แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน Update 2566
3 เม.ย. 2566 งานธุรการ ใบงบหน้า - ตรวจสอบข้อมูลการไปราชการต่างประเทศ (อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานวิชาการ) ต่อเนื่องด้วยการลากิจ ลาพักผ่อน ในระหว่างการไปราชการ
30 ม.ค. 2566 งานธุรการ แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
30 ม.ค. 2566 งานธุรการ แบบใบลาพักผ่อน - สำหรับเจ้าหน้าที่
30 ม.ค. 2566 งานธุรการ แบบฟอร์มคำรับรองประกอบการสมัคร
30 ม.ค. 2566 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล - pdf.
30 ม.ค. 2566 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร - สำหรับเจ้าหน้าที่
30 ม.ค. 2566 งานธุรการ แบบคำร้องขอมีบัตร
30 ม.ค. 2566 งานธุรการ ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากร มน.นิเวศ
3 ม.ค. 2566 งานธุรการ แบบบันทึกรายงานขออนุญาตจดแจ้งการลืมลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
18 พ.ย. 2565 งานธุรการ แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - สกุล
3 พ.ย. 2565 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์
3 พ.ย. 2565 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมโสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์
6 ม.ค. 2565 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าพื้นที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์
16 พ.ย. 2564 งานธุรการ Templates PowerPoint แบบที่ 1 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 พ.ย. 2564 งานธุรการ Templates PowerPoint แบบที่ 2 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ รูปแบบซองจดหมายราชการ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มรายงานการไปศึกษาค้นคว้า ในช่วงปิดภาคเรียน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่ (กรณีแจ้งซ่อมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาคารมนุษยศาสตร์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอสำเนา ก.ม.1
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอใช้บริการออกแบบสื่อ
21 พ.ค. 2567 งานการเงินและพัสดุ แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
12 มี.ค. 2567 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
19 ม.ค. 2567 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (รถยนต์ส่วนบคุคล) - หลายคน
5 ก.ย. 2566 งานการเงินและพัสดุ แบบฟอร์ม ยินยอมโอนเงิน ขอเพิ่มฐานข้อมูล 3 มิติ (สำหรับบุคลากรใหม่)
3 พ.ค. 2566 งานการเงินและพัสดุ M-01-2566 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566
3 พ.ค. 2566 งานการเงินและพัสดุ M-02-2566 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯ ปีงบประมาณ 2566
20 ต.ค. 2565 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
26 ส.ค. 2564 งานการเงินและพัสดุ S01-S03 แบบฟอร์มยืมคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
12 พ.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ สัญญายืมเงิน 2564
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อของที่ระลึก (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง และจ้างตกแต่งสถานที่ (ตัวอย่างเอกสาร )
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างประกอบโครงการ กรณี จ้างตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างถ่ายเอกสาร (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบมอบฉันทะ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (หมู่คณะ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (ช่วงเวลา)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (รถยนต์ส่วนบคุคล) - คนเดียว
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (คนเดียว)
8 ก.ย. 2566 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติดำเนินโครงการ (คก.เดี่ยว)
8 ก.ย. 2566 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติดำเนินโครงการใหญ่(คก.ชุด)
31 ส.ค. 2566 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติดำเนินโครงการ(ไม่ใช้งบประมาณ)
31 ส.ค. 2566 งานนโยบายและแผน ขอส่งสรุปผลโครงการ (ช้า หลัง 15 วัน)
31 ส.ค. 2566 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ
31 ส.ค. 2566 งานนโยบายและแผน ขอส่งสรุปผลโครงการ (ภายใน 15 วัน)
31 ส.ค. 2566 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติม
31 ส.ค. 2566 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติยกเลิกโครงการ
31 ส.ค. 2566 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ(ขอเมื่อขออนุมัติโครงการแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน)
18 พ.ค. 2566 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (สำหรับภาควิชา/สาขาวิชา)
18 พ.ค. 2566 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (สำหรับหน่วยงานภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะ)
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ. พ.ศ.2557)-ระดับบัณฑิตศึกษา
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.2557)-ระดับปริญญาตรี
20 พ.ย. 2566 งานบริการการศึกษา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 179/2566
16 พ.ย. 2566 งานบริการการศึกษา บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของนิสิตฝึกงาน
16 พ.ย. 2566 งานบริการการศึกษา HU_PT_07 คู่มือและสมุดบันทึกการฝึกงานประจำวัน
16 พ.ย. 2566 งานบริการการศึกษา HU_PT_04 แบบประเมินผลการฝึกงานนิสิต (1/3) ปีการศึกษา 2566
27 มิ.ย. 2566 งานบริการการศึกษา HU_01 แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
27 มิ.ย. 2566 งานบริการการศึกษา HU_01 แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
27 ก.พ. 2566 งานบริการการศึกษา HU_PT_01
27 ก.พ. 2566 งานบริการการศึกษา HU_PT_02
7 ก.ย. 2565 งานบริการการศึกษา ข้อมูลวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 _ สำหรับใช้ปรับปรุงหลักสูตร 2566
5 ส.ค. 2565 งานบริการการศึกษา คำร้องขอสอบก่อน/หลังกไหนด รายวิชาศึกษาทั่วไป
5 ส.ค. 2565 งานบริการการศึกษา ใบเข้าห้องสอบกรณีพิเศษ การสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป
2 ส.ค. 2565 งานบริการการศึกษา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8 มิ.ย. 2565 งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มผลการเรียนรู้ของรายวิชา
8 มิ.ย. 2565 งานบริการการศึกษา แบบฟร์อมแผนการเรียนรู้ของรายวิชา
8 มิ.ย. 2565 งานบริการการศึกษา TQF 5 Course Evaluation Report
8 มิ.ย. 2565 งานบริการการศึกษา TQF3 Form
8 มิ.ย. 2565 งานบริการการศึกษา ปฏิทินดำเนินการส่ง มคอ ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์
25 พ.ค. 2565 งานบริการการศึกษา ตัวอย่างการปรับแก้ไขในไฟล์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566_หมวด 3 ข้อ 2.7 ระบบการจัดการศึกษา_New
25 พ.ค. 2565 งานบริการการศึกษา ตัวอย่างการปรับแก้ไขในไฟล์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566_หมวด 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน_ระดับปริญญาตรี_New
25 พ.ค. 2565 งานบริการการศึกษา ตัวอย่างการปรับแก้ไขในไฟล์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566_หมวด 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน_ระดับปริญญาโท_New
25 พ.ค. 2565 งานบริการการศึกษา ตัวอย่างการปรับแก้ไขในไฟล์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566_หมวด 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน_ระดับปริญญาเอก_New
8 ก.พ. 2565 งานบริการการศึกษา HU_PT_07-3 [ 1 / 2 ]
8 ก.พ. 2565 งานบริการการศึกษา HU_PT _ 7-1 [ 1 / 2 ]
8 ก.พ. 2565 งานบริการการศึกษา HU_PT_07-2 [ 1 / 2 ]
19 ม.ค. 2565 งานบริการการศึกษา เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ
19 ม.ค. 2565 งานบริการการศึกษา เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ
19 ม.ค. 2565 งานบริการการศึกษา เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ
17 ม.ค. 2565 งานบริการการศึกษา บันทึกข้อความขอนเทศนิสิตฝึกงานปฏิบัติสหกืจศึกษา
17 ม.ค. 2565 งานบริการการศึกษา บันทึกข้อความขอนเทศนิสิตฝึกงานปฏิบัติสหกืจศึกษา
28 ธ.ค. 2564 งานบริการการศึกษา รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน คณะมนุษยศาสตร์
7 ธ.ค. 2564 งานบริการการศึกษา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 173/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน นิสิตสหกิจศึกษา นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
3 ธ.ค. 2564 งานบริการการศึกษา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 173/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน นิสิตสหกิจศึกษา นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
3 ธ.ค. 2564 งานบริการการศึกษา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 173/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน นิสิตสหกิจศึกษา นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
3 ธ.ค. 2564 งานบริการการศึกษา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 173/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน นิสิตสหกิจศึกษา นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
3 ธ.ค. 2564 งานบริการการศึกษา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 173/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน นิสิตสหกิจศึกษา นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU11 แบบขอถอนรายวิชาลงทะเบียน
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU13 คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU14 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU15 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU17 คำร้องขอลาพักการศึกษา
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU18 คำร้องทั่วไป
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU19 คำร้องขอลาออกจากการศึกษา
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU21 คำร้องขอใบรับรอง
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU24 ใบมอบฉันทะ
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU4 แบบขอเปิดรายวิชา / หมู่เรียน (เพิ่ม)
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU5 แบบขอปิดรายวิชา / หมู่เรียน
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU6 แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU7 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU8 คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
22 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา NU9 คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด
12 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา ขั้นตอนการสมัครสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
12 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา ขั้นตอนในการออกฝึกงานของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
10 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร_มคอ.2_64
3 พ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา Co-op 02
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_04 แบบประเมินผลการฝึกงานนิสิต (1/3)
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_05 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกงาน คณะมนุษยศาสตร์
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_07 คู่มือและสมุดบันทึกการฝึกงานประจำวัน
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_08 แบบประเมินการนำเสนอรายงาการฝึกงาน
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_02 หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_09 แบบประเมินการนำเสนอรายงาการฝึกงาน
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_03 แบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกงาน
28 ต.ค. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_11 แบบฟอร์มขอยกเลิกไปฝึกงาน/ฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มขอทำลายข้อสอบ
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา เอกสารการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
16 ก.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุญาตใช้ห้องเรียนภายในคณะมนุษยศาสตร์
22 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 02 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 06 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-2 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจ
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-2 แบบประเมินรายงานนิสิตจสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 09 แบบสรุปการปฏิบีัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 10 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงาน
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 11 แบบประเมินตนเอง
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU_02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 05 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for class cancellation and class makeup
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for using room(s) at QS Building
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา งดสอนชดเชย
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุมัติใช้ห้องเรียนQS
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : โครงการฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครทำงานพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระเบียนประวัตินิสิต
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คำร้องทั่วไป NU 18
24 ก.ย. 2558 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แบบฟอร์ม สรุป แผน งบประมารโครงการ สโมสรนิสิตคณะฯ
1 เม.ย. 2567 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอปิดโครงการวิจัยแบบสมบูรณ์ (วิจัยเต็มรูปแบบ)
1 เม.ย. 2567 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอปิดโครงการวิจัยแบบไม่สมบูรณ์ (วิจัยเต็มรูปแบบ)
7 มี.ค. 2567 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอคืนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
21 ธ.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มขออนุญาตให้บริการวิชาการหน่วยงานภายนอก
22 มี.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติการแปล/การตรวจสอบภาษา
22 มี.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติทุนสนับสนุนการแปล/ตรวจสอบภาษา และขอเบิกทุนสนับสนุนการแปล/ตรวจสอบภาษา
5 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ เกณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร เบิกค่าสาธารณูปโภค เพื่อการวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัยซึ่งไม่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าจ้างเหมาเช่าพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ในงานวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร เบิกค่าวัสดุเพื่อการวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร การเบิกค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนการประเมินรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4 ม.ค. 2566 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างเอกสาร ค่าตอบแทนการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือผลงานคิดค้น หรือสิ่งประดิษฐ์
21 ธ.ค. 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบขอรายงานการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (สำหรับผลงานที่ยังไม่เคยรายงานให้คณะรับทราบมาก่อน)
2 ธ.ค. 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
27 ต.ค. 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบแสดงสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย (กรณีได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและไม่มีการแบ่งสัดส่วนผลงานวิจัยในโครงการหรือสัญญารับทุน)
25 ก.ค. 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ เอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะฯ ปี 2566 รอบ 2
19 เม.ย. 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-02(1) แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
25 ก.พ. 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งรายละเอียดการเป็นผู้ร่วมวิจัย
12 ม.ค. 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการวิจัย
7 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 01-03 แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ และขออนุมัติค่าลงทะเบียน / ขอเบิกค่าลงทะเบียน (สำหรับนิสิต)
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-06 แบบฟอร์ม ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-07(1) แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-08 ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 03 - 01 รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-07(2) แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน (แบบมีผู้ร่วมวิจัย)
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-09 ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02 - 10 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-15 แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-12 ขออนุมัติปิดและรายงานผลตัวชี้วัดโครงการวิจัย (ทุนภายนอก + ทุนรายได้คณะ)
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-14 แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-13 แบบฟอร์ม ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย (ทุนภายนอก + ทุนรายได้คณะ)
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-11 แบบฟอร์มขออนุมัติยุติโครงการวิจัย (ทุนรายได้คณะฯ)
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (กรุณาดำเนินการก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน)
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 01-02 แบบฟอร์มขอรับการคัดกรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนิสิตปริญญาตรี
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-05 แบบฟอร์ม ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-01 แบบฟอร์ม ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ สำหรับอาจารย์
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-04 แบบฟอร์ม ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข (อนุมัติทุน)
1 ธ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ 01-01 แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานของนิสิต
17 ก.พ. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ เทมเพลต เอกสารค่าตอบแทนผุ้ให้ข้อมูลวิจัย (เบิกได้วันละ 200 บาท)