บริเวณรอบๆ กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ทั้ง 6 อาคาร

บริเวณรอบๆ กลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์ทั้ง 6 อาคาร มีที่นั่งจัดวางไว้ บรรยากาศร่มรื่น

ห้องประชุม

ห้องประชุมของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบไปด้วย HU1307, HU4305, HU5115

ห้องคอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีของนิสิต พร้อมให้บริการพื้นที่ในการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อประกอบการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้อง Self-Access ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

ห้องปฏิบัติการทางดนตรี

ห้องปฏิบัติการทางดนตรี

Student Lounge

Student Lounge

ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย

ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย