วิสัยทัศน์


ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

พันธกิจ


 1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาในการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 4. อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ

เป้าประสงค์


 1. ผลิตบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 4. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. มีหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และนานาชาติ
 6. มีฐานข้อมูลบุคคลากรและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษา
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน


ปรัชญา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางภาษาที่หลอมรวมภูมิปัญญา วัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษยชาติ และสรรพสิ่งรอบตัว

ปณิธาน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพทักษะทางปัญญาด้านภาษา เสริมสร้างการสื่อสารและความเข้าใจอันดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนในสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก